Nye regler og symboler på faremerking

Webredaktør 05.06.2015

EU har en forordning (CLP) om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblanding, som nå innfører nye fare-og sikkerhetssetninger for merking og klassifisering. Denne forordning gjelder også i Norge. På sikt vil denne nye merkingen være gjeldende i hele verden.

Nye regler for faremerking

Å klassifisere og merke stoffer i samsvar med CLP har allerede vært gjeldene i 5 år, men siden 1.juni 2015 skal nå også stoffblandinger har den samme merkingen og klassifiseringen. Kort sagt; CLP vil fra nå av gjelder ALLE kjemikalier. 

Hva betyr så dette? I sikkerhetsdatablader erstattes risikosetninger (R-setninger) med faresetninger (H-setninger). Sikkerhetssetningene fortsetter slik de er idag, dog endres S-betegnelsene til P-setninger. 

En annen endring skjer i utformingene. Faresymbolene, som tidligere hadde oransje bakgrunn erstattes nå av nye symboler, som har hvit bakgrunn med rød ramme. Betegnelsen endres også til "farepiktogrammer".
Plakaten med klassifisering og merking fra miljødirektoratet kan lastes ned her. En mer differensert oversikt over den nye klassifisering og merking i henhold til CLP forordningen finner du her

Hvilke produkter omfatter regelverket?

Det er mange ulike produkter som faller inn under betegnelsen stoffblandinger. For oss i Isopartner vil det først og fremst gjelde for maling, lim og fugemasser. 

Leverandør / produsent av produkter som krever CLP, er forpliktet til å merke alle farlige kjemikalier, eller produkter som inneholder farlige kjemikalier, tydelig med farepiktogram i tillegg til fare- og sikkerhetssetninger. 

Overgangsordninger

Frem til 1.juni 2017 gjelder overgangsordninger som gjør at stoffblandinger med "gammel merking" fortsatt kan omsettes, dersom disse har vært i omløp før 1.juni 2015. 

Member of: Partnere:

Some description

Umbraco CMS fra MarkedsPartner