Hvilke krav gjelder for brannisolering av kanaler?

Webredaktør 16.01.2017

I TEK 10 med veiledninger er det satt krav om at ventilasjonsanlegg er utføres slik at de ikke bidrar til brann- og røykspredning i kanalnettet eller på grunn av utettheter mellom kanal og den bygningsdelen som kanalen går gjennom, eller brannspredning på grunn av varmeledning i kanalgodset.

Det har de siste årene skjedd en drastisk endring når det gjelder brannisolering av ventilasjonskanaler og det er nå nødvendig med vesentlig større isoleringstykkelser enn tidligere. Dette er ikke fordi det er skjedd noen endring i forskriftskravene, men at SP Fire Research (tidligere Sintef NBL) har endret kravet til dokumentasjon for utstedelse av godkjenning (produktdokumentasjon).

Endrete krav på bakgunn av nye testmetoder

Tidligere har de gitt godkjenning på grunnlag av tester etter NT Fire 034 og NS-EN 1366-3. Den første en nordisk testmetode som i praksis kun tester en tilluftkanal, den andre er gjeldene norske og europeiske standard for rør- og kabelgjennomføringer. Felles for begge er at det ikke testes med brann innvendig i kanalen. Tidligere var det i veiledning til teknisk forskrift gitt detaljerte anvisninger med tegning for hvordan brannsikring av ventilasjonskanaler skulle utføres. De to nevnte teststandardene var da de som best stemte overens med det som var beskrevet i veiledningen. De detaljerte anvisningene sto siste gang i 1. utgave av veiledning til 1997-forskriften.

Fra 1.1.2014 utsteder SP Fire Research produktdokumentasjoner kun på bakgrunn av tester utført etter NS-EN 1366-1 som er den gjeldende norske og europeiske standard for branntesting av ventilasjonskanaler. Som allerede antydet er den største praktiske forskjellen at denne metoden også tester med brann inne i kanalen, og det resulterer i betydelig større isolasjonstykkelser enn tidligere. Dette medfører da at vi i Norge kommer opp på det samme sikkerhetsnivå som Europa for øvrig. Nøyaktige tykkelser finnes i hver enkelt leverandørs dokumentasjon.

"Trekk ut" / "steng inn"-strategi

Avtrekkskanaler må brannisoleres i full lengde, men for tilluftkanaler kan brannisoleringen begrenses til gjennomføringene. Det er ingen generelle retningslinjer for dette, men det finnes bl.a. en svensk rapport som angir en utstrekning på hver side av gjennomføring på 5 x kanaldiameter for EI 30 og 6 x kanaldiameter for EI 60. For kanaler som ender i ventil er tilsvarende lengder henholdsvis 6 x kanaldiameter og 7 x kanaldiameter. Det samme vil sannsynligvis være tatt inn i et kommende byggdetaljblad fra Byggforsk.

Man må velge en hovedstrategi for brannsikring av ventilasjonsanlegget. Enten en såkalt «trekk ut»-strategi hvor ventilasjonsanlegget skal være i drift under en eventuell brann og trekke ut røyk og branngasser. Dette krever brannisolering av kanalnettet, i tillegg bypass ved filtre etc. og at vifter er dimensjonert for å tåle høy temperatur.

Den andre hovedstrategi er en «steng inne»-strategi hvor ventilasjonsanlegget stanses ved en brann. Dette krever da at det er brannspjeld i alle gjennomføringer gjennom brannklassifiserte konstruksjoner. Brannspjeldene må da ha samme brannklassifisering som konstruksjonen. I f.eks. en EI 60 konstruksjon må det være et EI 60-klassifisert brannspjeld, det holder ikke med et spjeld som bare er klassifisert E 60.

Spesielt i bygninger med mange brannceller vil den beste løsningen være å velge en «trekk ut»-strategi med brannisolering av kanalnettet.

(Tekst: Trond Olsson, Produktsjef Rockwool)

Du kan lese mer om teknisk isolering av ventilasjonskanaler her.

 

Member of: Partnere:

Some description

Umbraco CMS fra MarkedsPartner